...

ติดต่อเรา


Showing 1-20 of 144 items.
#ชื่อผลงานผู้เสนอผลงานหน่วยงานวันที่เผยแพร่ 
  
1สถานการณ์การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเองของสตรีไทย ในเขตสุขภาพที่ 3ณพิชญา งดงามทวีสุข กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน7 เมษายน 2563
2สถานการณ์คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2562ฐิรัศท์ชา รอดตัวกลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม7 เมษายน 2563
3การศึกษาผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ เขตสุขภาพที่ 3ไพรินทร์ เถื่อนวรรณา กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น7 เมษายน 2563
4ภาวะสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในพระสงฆ์ เขตสุขภาพที่ 3 อนุช สีนารอดกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ7 เมษายน 2563
5การพัฒนามาตรฐานอาหารริมบาทวิถีคามเกณฑ์อาหารสะอาดรสชาติอร่อย กรมอนามัย กรณีศึกษา พื้นที่การท่องเที่ยวตลาด นวัตวิถี จังหวัดนครสวรรค์จุไรรัตน์ ชำนาญไพรกลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม7 เมษายน 2563
6การประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา การป้องกันผลกระทบจากการก าจัดสิ่งปฏิกูลชุมชนจังหวัดก าแพงเพชรชำนาญ ม่วงแดงกลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม7 เมษายน 2563
7การสังเคราะห์ความรู้ทพ.ก้องเกียรติ เติมเกษมศานต์กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก7 เมษายน 2563
8ความรอบรู้การดูแลสุขภาพเด็กอายุ 0-5 ปี ของผู้ปกครองที่มารับบริการแผนกเด็กป่วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์วรกานต์ วิญญกูลงานเด็กป่วย7 เมษายน 2563
9ประสิทธิผลการทำอัลตร้าซาวด์บำบัดที่มีผลต่อการไหลของน้ำนมในหญิงให้นมบุตรที่มีภาวะท่อน้ำนมอุดตันพิมลพร อันยงค์ งานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ7 เมษายน 2563
10การดำเนินงานพัฒนามาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospitalของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2562 นพวรรณ ศรีชมภู งานอนามัยชุมชน7 เมษายน 2563
11การใช้คู่มือการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ของผู้เลี้ยงดูหลักในเขตสุขภาพที่ 3ศัสยมน ตุลยศุกร์สิริ งานสถานรับเลี้ยงและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย7 เมษายน 2563
12การเฝ้าระวังความคลาดเคลื่อนในการให้ยาของบุคลากร งานเด็กป่วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์วรางคณา สิทธิเกษรงานเด็กป่วย7 เมษายน 2563
13อุบัติการณ์และจานวนวันนอนที่พบบ่อย 5 อันดับโรคที่เข้ารับบริการ งานเด็กป่วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ภัชรินพร แจ่มฟ้างานเด็กป่วย7 เมษายน 2563
14การพัฒนาแนวทางการเฝ้าระวังความคลาดเคลื่อนในการให้ยาที่มีความเสี่ยงสูงงานเด็กป่วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ดวงใจ มาละเงินงานเด็กป่วย8 เมษายน 2563
15การจัดลำดับความสำคัญของปัญหาโดยใช้ Risk Matrixกัญญาภัทร กระสินธุ์งานเด็กป่วย8 เมษายน 2563
16การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและป้องกันการแพ้ยาชา งานเด็กป่วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์วิไลวรรณ สุรารักษ์งานเด็กป่วย8 เมษายน 2563
17ความตระหนักรู้และการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ของผู้ดูแลเด็ก แผนกเด็กป่วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์นลัทพร พรมพินิจงานเด็กป่วย8 เมษายน 2563
18อุบัติการณ์และจำนวนวันนอนของผู้ป่วยเด็กที่มีการติดเชื้อเฉียบพลันของระบบหายใจ งานเด็กป่วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์นิตยา ธงชัยงานเด็กป่วย8 เมษายน 2563
19การลดความคลาดเคลื่อนทางยาโดยการใช้ใบ MAR เปรียบเทียบกับการใช้ Card ยาสุภัทรา สังข์เงินงานเด็กป่วย8 เมษายน 2563
20ประสิทธิผลและความพึงพอใจของการใช้ “จุกเขียวมหัศจรรย์” (Green - MU-tip) ดูดระบายน้ำมูกในโพรงจมูกอรสา แก้วทองงานเด็กป่วย8 เมษายน 2563