...

ติดต่อเรา


6 เดือนแรก 6 เดือนหลัง รายชื่อผู้ที่ส่งผลงาน

DMKM 6 เดือนแรก

# ชื่อผลงานวิจัย กลุ่มงาน เจ้าของผลงาน วันที่ประกาศ
1ศึกษาประสิทธิภาพการดูดนมแม่หลังแก้ไขภาวะลิ้นติดของทารกอายุแรกเกิดถึง 2 เดือนที่มารับบริการคลินิกนมแม่ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ งานส่งเสริมสุขภาพผู้หญิงวิยดารัตน์ ชาญชัยชูรัตน์ 2020-05-14 05:05:54ดูข้อมูล
2การพัฒนารูปแบบการแจ้งผลเลือดคู่รักคู่สมรส งานส่งเสริมสุขภาพผู้หญิงนิตยา ราชกิจ2020-05-14 05:05:52ดูข้อมูล
3การวินิจฉัยโรค Hb H disease โดยการหา Inclusion Bodyกลุ่มงานเวชศาสตร์ชันสูตรเมธิกาญจน์ คงสุขสกุลชัย2020-04-10 08:04:21ดูข้อมูล
4การตรวจคัดกรองภาวะดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์จังหวัดนครสวรรค์ โดยใช้ Quadruple Testกลุ่มงานเวชศาสตร์ชันสูตรรัฐพล สวัสดิ์รักษา2020-04-10 08:04:21ดูข้อมูล
5การศึกษาเปรียบเทียบการตรวจเม็ดเลือดแดงระหว่าง เครื่อง XN-550 VS ABXกลุ่มงานเวชศาสตร์ชันสูตรพรธันย์ ชัชวาลธีราพงศ์2020-04-10 08:04:20ดูข้อมูล
6การตรวจวินิจฉัยยีนธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติในเขตบริการสุขภาพที่ 3กลุ่มงานเวชศาสตร์ชันสูตรอภิชา อภิรัตน์อาภา2020-04-10 08:04:20ดูข้อมูล
7ความชุกของพาหะโรคธาลัสซีเมียในเขตบริการสุขภาพ 3กลุ่มงานเวชศาสตร์ชันสูตรปุณชนิกา บุญเลิศ2020-04-10 08:04:19ดูข้อมูล
8การประเมินประสิทธิภาพการรายงานผลเอกซเรย์ปอดด้วยระบบ AI ที่มีค่า suspectedเปรียบเทียบการรายงานผลดังกล่าวโดยรังสีแพทย์ในศูนย์อนามัยที่ 3กลุ่มงานเวชศาสตร์ชันสูตรพัฒน์สรณ์ นิมิตรพรชัย2020-04-10 08:04:19ดูข้อมูล
9การพัฒนาระบบการช่วยฟื้นคืนชีพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 สถานรับเลี้ยงและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (แม่และเด็ก) ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์องค์กรแพทย์ปิยรัตน์ สิทธิวรรณา2020-04-10 08:04:18ดูข้อมูล
10สถานการณ์เด็กติดสื่อติดจอในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 3นครสวรรค์องค์กรแพทย์อภิญญา พงศ์วนัสบดี2020-04-10 08:04:17ดูข้อมูล
11การพัฒนาแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะไม่สมดุลของเกลือแร่ในร่างกาย (Electrolyte imbalance) ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3องค์กรแพทย์ดิษยา ดีพิจารณ์2020-04-10 08:04:16ดูข้อมูล
12การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3องค์กรแพทย์ฑีฆทัศน์ หัวไผ่2020-04-10 08:04:14ดูข้อมูล
13การพัฒนาระบบควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์องค์กรแพทย์สรรเสริญ วัฒนะพานิช2020-04-10 08:04:14ดูข้อมูล
14รูปแบบการการคัดกรอง และติดตามภาวะโลหิตจากจากการขาดธาตุเหล็กในเด็กที่มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์องค์กรแพทย์ธัชชัย ซื่อภักดี2020-04-10 08:04:12ดูข้อมูล
15แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะซีด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์องค์กรแพทย์สิริพร จันทร์จับเมฆ2020-04-10 08:04:12ดูข้อมูล
16การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะสมองเสื่อมในชมรมผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 3 พัฒนานวัตกรรมวิจัยและส่งเสริมความรอบรู้ณัฐพร ม่วงแดง2020-04-10 08:04:09ดูข้อมูล
17สร้างพลังแห่งการสื่อสารด้วยอินโฟกราฟิกและโมชั่นกราฟิกพัฒนานวัตกรรมวิจัยและส่งเสริมความรอบรู้ขวัญตระกูล บุตรพรหม2020-04-10 08:04:09ดูข้อมูล
18การสกัด Content (เนื้อหา) เพื่อการสื่อสารได้โดนใจพัฒนานวัตกรรมวิจัยและส่งเสริมความรอบรู้กัญญารัตน์ คงประกอบ2020-04-10 08:04:08ดูข้อมูล
19โปรแกรมการพัฒนาองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ ในกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงที่มีน้าหนักเกินพัฒนานวัตกรรมวิจัยและส่งเสริมความรอบรู้พจน์กาญจณ์ บัณฑิตวงศ์2020-04-10 08:04:08ดูข้อมูล
20การพัฒนากระบวนการตรวจรับพัสดุงานพัสดุกรรลิกา สุขสิงห์2020-04-10 06:04:55ดูข้อมูล
21การพัฒนาระบบรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ศูนย์อนามัยที่ 3งานพัสดุสุรพงษ์ หงษ์ไทย2020-04-10 06:04:54ดูข้อมูล
22การพัฒนาระบบการยืมเงิน ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์งานการเงินฯจุฑารัตน์ ฤทธิ์ฉ่า2020-04-10 06:04:54ดูข้อมูล
23พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 : การสรุปเนื้อหา และการเผยแพร่งานธุรการฯ สมลักษณ์ จะสุพงษ์ 2020-04-10 06:04:50ดูข้อมูล
24การพัฒนาแนวปฏิบัติการคัดกรองแอลกอฮอล์ ในผู้รับบริการผู้ป่วยนอกงานอนามัยชุมชนวนาพร คณาญาติ2020-04-10 06:04:49ดูข้อมูล
25การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติการให้บริการผู้ป่วยโรคติดต่อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ นครสวรรค์งานอนามัยชุมชนจิตนิภา ชัยติสกุล2020-04-10 06:04:49ดูข้อมูล
26การพัฒนาระบบการตรวจสอบการสั่งและจ่ายยาต้านไวรัส (CARE Clinic)งานอนามัยชุมชนรัชนี ปวุตตานนท์2020-04-10 06:04:48ดูข้อมูล
27ความสัมพันธ์ของการรับรู้บรรยากาศองค์กร และความผูกพันต่อองค์กรในบุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์งานอนามัยชุมชนเตือนใจ แก้วสารพัดนึก2020-04-10 06:04:45ดูข้อมูล
28การใช้คู่มือการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) ของผู้เลี้ยงดูหลัก เขตสุขภาพที่3งานสถานรับเลี้ยงและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยนางสาวศัสยมน ตุลยศุกร์สิริ2020-04-10 06:04:44ดูข้อมูล
29ความพึงพอใจของผู้ดูแลเด็กต่อการพัฒนาแบบบันทึกประจาวันเด็กปฐมวัยสถานรับเลี้ยงและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (แม่และเด็ก) ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์งานสถานรับเลี้ยงและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยสุพัตรา โค้วสุวรรณ2020-04-10 06:04:39ดูข้อมูล
30พัฒนารูปแบบการดูแลผู้รับบริการตรวจสุขภาพที่มีค่าดัชนีมวลกายและรอบเอวเกินเกณฑ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพปัทมา น้าจันทร์2020-04-10 06:04:38ดูข้อมูล
31การพัฒนารูปแบบการให้ความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้รับบริการคลินิกสุขภาพผู้ใหญ่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทิพวรรณ สุขเนียม2020-04-10 06:04:38ดูข้อมูล
32การพัฒนารูปแบบการบริการคลินิกสุขภาพผู้ใหญ่ (Premium Clinic)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพช่อผกา คงต้นกุล2020-04-10 06:04:38ดูข้อมูล
33รูปแบบการสร้างความรอบรู้ทักษะชีวิตในวัยรุ่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพภัทร์สรรพ์พร ศรีวรรณ2020-04-10 06:04:36ดูข้อมูล
34สถานการณ์สภาวะสุขภาพช่องปากและโรคทางระบบที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุในประเทศไทยกลุ่มงานส่งเสริมทันตสุขภาพกษิดิศ ทิพวรรณ2020-04-10 06:04:35ดูข้อมูล
35การพัฒนาระบบการคัดกรองผู้ป่วยในเรื่องการแพ้ยาชากลุ่มงานส่งเสริมทันตสุขภาพวรรณวิสา จิโรจนนุกุล2020-04-10 06:04:35ดูข้อมูล
36แนวทางการป้องกันและการจัดการเบื้องต้นในผู้ป่วยที่สงสัยแพ้ยาชาทางทันตกรรมกลุ่มงานส่งเสริมทันตสุขภาพนราวัลภ์ อัศวรัตน์2020-04-10 06:04:34ดูข้อมูล
37การแพ้ยาชาในคนไข้ทันตกรรมกลุ่มงานส่งเสริมทันตสุขภาพจันจิรา วันแต่ง2020-04-10 06:04:33ดูข้อมูล
38ปัจจัยความสำเร็จของเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีกลุ่มงานส่งเสริมทันตสุขภาพรุจิดา ธีระรังสิกุล2020-04-10 06:04:31ดูข้อมูล
39ความรู้เรื่องเพศศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นณัฎฐิกา นวลเต็ม2020-04-10 06:04:29ดูข้อมูล
40ศึกษาผลการดาเนินงานบริการหลังคลอดที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น แผนกสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นภัทราพร ทองสังข์2020-04-10 06:04:29ดูข้อมูล
41รูปแบบการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ระดับจังหวัดกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นสุมาลัย นิธิสมบัติ2020-04-10 06:04:28ดูข้อมูล
42ผลการดำเนินงานโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสาหรับวัยรุ่นและเยาวชน ต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นเบ็ญจา ยมสาร2020-04-10 06:04:28ดูข้อมูล
43ระบบการกำจัดสิ่งปฏิกูลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตสุขภาพที่ 3กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเสาวนีย์ สาบุตร2020-04-10 06:04:27ดูข้อมูล
44การพัฒนาสุขลักษณะตลาดประเภท 2 ตามกฎกระทรวงและ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เขตสุขภาพที่ 3 กรณีศึกษาจังหวัดพิจิตรกลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมสุทธิหญิง ฝอยทอง2020-04-10 06:04:27ดูข้อมูล
45การศึกษาสถานการณ์การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในชุมชนเข้มแข็ง เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2561THE SITUATION OF INFECTIOUS WASTE MANAGEMENT IN ACTIVE COMMUNITY,HEALTH REGION 3, 2018กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมกรุณา สุขแท้ 2020-04-10 06:04:25ดูข้อมูล
46กิจกรรมกลุ่มสำหรับเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมและพัฒนาการล่าช้างานเด็กป่วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์งานตรวจสุขภาพเด็กดีและคลินิกกระตุ้นพัฒนาการทักษิณา บุญชื่น2020-04-10 06:04:16ดูข้อมูล
47การพัฒนารูปแบบการติดตามพัฒนาการในกลุ่มเด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้างานตรวจสุขภาพเด็กดีและคลินิกกระตุ้นพัฒนาการรัชนี วีระวงศ์2020-04-10 06:04:15ดูข้อมูล
48รู้ก่อน ทำก่อน..เก่งก่อนแน่นอนงานตรวจสุขภาพเด็กดีและคลินิกกระตุ้นพัฒนาการพรทิพย์ สิทธิชนาสุทธิ์2020-04-10 06:04:14ดูข้อมูล
49พัฒนารูปแบบการรณรงค์การล้างมือในเด็กงานตรวจสุขภาพเด็กดีและคลินิกกระตุ้นพัฒนาการนิตยา แซ่ลี้2020-04-10 06:04:13ดูข้อมูล
50ชวนเพื่อนกินผักสร้างสุข” งานสุขภาพเด็กดี ศูนย์อนามัยที่ 3งานตรวจสุขภาพเด็กดีและคลินิกกระตุ้นพัฒนาการรุ่งฤดี ลิขิตพงศ์ธร2020-04-10 06:04:12ดูข้อมูล
51พัฒนามาตรฐานการฉีดวัคซีนในเด็กงานสุขภาพเด็กดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3งานตรวจสุขภาพเด็กดีและคลินิกกระตุ้นพัฒนาการนฤมล ฐาปะนกุล2020-04-10 06:04:11ดูข้อมูล
52ลูกไม่พูด ทำอย่างไร?งานตรวจสุขภาพเด็กดีและคลินิกกระตุ้นพัฒนาการปิยนุช อ่อนสด2020-04-10 06:04:09ดูข้อมูล
53พัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยที่มีภาวะซีดในงานสุขภาพเด็กดีงานตรวจสุขภาพเด็กดีและคลินิกกระตุ้นพัฒนาการวิราวรรณ โพธิ์งาม2020-04-10 06:04:08ดูข้อมูล
54การดำเนินงานโครงการระบบดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)ของผู้จัดการการ การดูแลผู้สูงอายุ (Care Manger) เขตสุขภาพที่ ๓กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุอัชฌามาศ ปานแดง2020-04-10 06:04:06ดูข้อมูล
55แนวทางพัฒนานวัตกรรมหุ่นยนต์ AI ในการประเมินความเสี่ยงและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมในชมรมผู้สูงอายุกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุชิดชไม กวางแก้ว2020-04-10 06:04:05ดูข้อมูล
56การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ในระดับพื้นที่ เขตสุขภาพที่ ๓กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุพรทิพย์ สิงห์ชัย2020-04-10 06:04:04ดูข้อมูล
57ภาวะสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในพระสงฆ์ เขตสุขภาพที่ 3 Situation of Health and Risk factor for cardiovascular disease in monks, Region 3กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุนางนาฏสินี ชัยแก้ว2020-04-10 06:04:02ดูข้อมูล
58การพัฒนาวิธีการเจาะเลือดส่งเพาะเชื้อ แผนกฉุกเฉินห้องฉุกเฉิน คัดกรอง และตรวจโรคเด็กธนพร ศรีอนุวัติพงศ์2020-04-10 06:04:00ดูข้อมูล
59ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันไวรัส hMPV ในผู้ปกครอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3ห้องฉุกเฉิน คัดกรอง และตรวจโรคเด็กวรลักษณ์ อินทร์เดช2020-04-10 05:04:58ดูข้อมูล
60พัฒนาการตรวจสอบอุปกรณ์ และยาในรถฉุกเฉินห้องฉุกเฉิน คัดกรอง และตรวจโรคเด็กจิราพร วงศ์นิคม2020-04-10 05:04:54ดูข้อมูล
61การพัฒนาแนวทางระบบการป้องกันผู้รับบริการค้างชำระค่าบริการห้องฉุกเฉิน คัดกรอง และตรวจโรคเด็กนุชนาฎ สวนดอกไม้2020-04-10 05:04:54ดูข้อมูล
62" การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและป้องกันการแพ้ยาซ้ำ และขั้นตอนการดูแลผู้ป่วยแพ้ยาในแผนกห้องฉุกเฉิน ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์"ห้องฉุกเฉิน คัดกรอง และตรวจโรคเด็กชนิดาภา ไพรเผือก2020-04-10 05:04:53ดูข้อมูล
63การป้องกันภาวะความเจ็บป่วย และอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานแผนกคัดกรอง ห้องฉุกเฉิน และห้องตรวจโรคเด็กห้องฉุกเฉิน คัดกรอง และตรวจโรคเด็กภิติณันท์ สุขแสงดาว2020-04-10 05:04:51ดูข้อมูล
64การพัฒนาระบบการคัดกรองผู้รับบริการที่มีคุณภาพห้องฉุกเฉิน คัดกรอง และตรวจโรคเด็กสมศรี จันทร์เดช2020-04-10 05:04:50ดูข้อมูล
65แนวทางการลดอุณหภูมิของผู้ป่วยมีไข้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ นครสวรรค์ห้องฉุกเฉิน คัดกรอง และตรวจโรคเด็กวาสนา วุฒิพิมลรัชต์2020-04-10 05:04:50ดูข้อมูล
66แนวทางติดตามรายการยาที่มีการใช้น้อยกลุ่มงานเภสัชกรรมกนกวรรณ โพธิ์ศรี2020-04-10 05:04:49ดูข้อมูล
67การควบคุมคุณภาพการเก็บรักษายาแช่เย็น และวัคซีนกลุ่มงานเภสัชกรรมธัญญาภรณ์ พวงทอง2020-04-10 05:04:48ดูข้อมูล
68การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและป้องกันการแพ้ยาซ้ากลุ่มงานเภสัชกรรมจิราพร แก้วดี2020-04-10 05:04:48ดูข้อมูล
69การพัฒนากล่องยาฉุกเฉิน Anaphylactic shockกลุ่มงานเภสัชกรรมเพียงฤทัย พิพัฒนสิริ2020-04-10 05:04:47ดูข้อมูล
70การประเมินผลการกินยาเสริมธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ นครสวรรค์กลุ่มงานเภสัชกรรมภัทราวดี อาไพพันธุ์2020-04-10 05:04:46ดูข้อมูล
71การประชาสัมพันธ์การให้บริการฟื้นฟูมารดาหลังคลอดงานแพทย์ทางเลือกวารี อรุณเรืองสวัสดิ์2020-04-10 05:04:45ดูข้อมูล
72การพัฒนาระบบการให้บริการฟื้นฟูมารดาหลังคลอด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3งานแพทย์ทางเลือกปราณี จรไกร2020-04-10 05:04:37ดูข้อมูล
73การพัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติการรักษาท่อน้ำนมอุดตัน ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยงานแพทย์ทางเลือกบุญทริกา โพธิ์อรุณ2020-04-10 05:04:37ดูข้อมูล
74การตรวจสอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์งานบริการกลางงานบริการกลางปราณ๊ อินทร์น้อย2020-04-10 05:04:36ดูข้อมูล
75ผลิตและสอนการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า งานบริการกลางงานบริการกลางเรณู สุขแจ่ม2020-04-10 05:04:36ดูข้อมูล
76การผลิตนวัตกรรมอุปกรณ์กาจัดแมลงสาบ “ขวดแสนวิเศษเข้าได้ ออกไม่ได้”งานโภชนาการธีระพล วงค์ษา2020-04-10 05:04:35ดูข้อมูล
77ผลการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ Health literacy ต่อสื่อการให้ความรู้โภชนาการในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารHealth literacy assessment results to develop media for providing nutrition knowledge as well as to change consumption behaviorงานโภชนาการเพิ่มศักดิ์ รุ่งจิรารัตน์2020-04-10 05:04:34ดูข้อมูล
78ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงอย่างไรในเด็กปฐมวัย ให้ได้มาตรฐานกลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็กศรัญญา นาคพรม2020-04-10 05:04:33ดูข้อมูล
79การขับเคลื่อนพ.ร.บ.นมผงในเขตสุขภาพที่ 3 นครสวรรค์กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็กโสพิศ โลหะวณิชย์2020-04-10 05:04:33ดูข้อมูล
80การบูรณาการงานมหัศจรรย์ 1,000 วันกับมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ 3กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็กปราณี สุวัฒนพิเศษ2020-04-10 05:04:32ดูข้อมูล
81โรงเรียนพ่อแม่สู่เส้นทางสร้างความรอบรู้กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็กศศิชล หงษ์ไทย2020-04-10 05:04:31ดูข้อมูล
82ปัจจัยที่มีผลต่อการขับเคลื่อนงาน MCH Board ระดับเขต ของเขตสุขภาพที่ 3กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็กจริยา บุญอนันต์2020-04-10 05:04:30ดูข้อมูล
83การพัฒนาลดการใช้กระดาษในการประเมิน HEALTH WORK PLACE และประมวลผลด้วย QR codeกลุ่มการพยาบาลเยาวลักษณ์ กาญจนะ2020-04-10 05:04:28ดูข้อมูล
84การศึกษาประสิทธิผลการใช้ถุงตวงเลือดของเจ้าหน้าที่ห้องคลอดโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 3กลุ่มการพยาบาลบุษรา ใจแสน2020-04-10 05:04:27ดูข้อมูล
85การปฐมนิเทศบุคลากรกลุ่มอำนวยการจิตรา มีแสง2020-04-10 05:04:26ดูข้อมูล
86บทบาทของผู้ประสานงานโครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มอำนวยการว่าที่ ร.ต.หญิงกาญจนา บุญเฮี้ยน2020-04-10 05:04:26ดูข้อมูล
87การพัฒนาฐานข้อมูลอัตรากำลังบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์กลุ่มอำนวยการสุวภัทร พวงสมบัติ2020-04-10 05:04:26ดูข้อมูล
88การบริหารงานกลุ่มทรัพยากรบุคคลกลุ่มอำนวยการพรทิพย์ โชคทวีพาณิชย์2020-04-10 04:04:49ดูข้อมูล
89Multimedia ห้วยเปล้า Modelกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นเอกกวี หอมขจร2020-04-10 04:04:45ดูข้อมูล
90การส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นสายสุนี เจริญศิลป์2020-04-10 04:04:44ดูข้อมูล
91การใช้ PIRAB ในการขยายเครือข่ายโรงเรียนรอบรู้สุขภาพ (Health Literacy School: HLS) เขตสุขภาพที่ 3 กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นกริษฐา เอกปัชชา2020-04-10 04:04:43ดูข้อมูล
92การพัฒนาแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียนเขตสุขภาพที่ 3 จากฐานข้อมูล HDC กับ DMC เขตสุขภาพที่ 3 จากฐานข้อมูล HDC กับ DMCการพัฒนาแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 3 จากฐานข้อมูล HDC กับ DMCกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นลำพึง อภิรมานนท์2020-04-10 04:04:42ดูข้อมูล
93ปัจจัยสุขภาพและภาวะโภชนาการของนักเรียนที่แข่งขันกระโดดเชือก เขตสุขภาพที่ 3กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นวันเพ็ญ สุทธิโกมินทร์2020-04-10 04:04:41ดูข้อมูล
94การพัฒนาระบบการจัดการยอดคงค้างของหน่วยงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ศูนย์เรียกเก็บรายได้เก็จชณัฐ มงคลชาติ2020-04-10 04:04:38ดูข้อมูล
95การวิเคราะห์ต้นทุนต่อกิจกรรมพยาบาลในหน่วยบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ศูนย์เรียกเก็บรายได้สุภาภรณ์ ไม้หอม2020-04-10 04:04:37ดูข้อมูล
96อุบัติการณ์ การระบาด จำนวนวันนอน ของการติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อ Respiratory Syncytial Virus (RSV)งานเด็กป่วยปสาทนีย์ จันพวง2020-04-10 04:04:36ดูข้อมูล
97แนวทางการส่งเสริมการล้างมือในผู้รับบริการ เพื่อป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา คลินิกสุขภาพผู้หญิง งานส่งเสริมสุขภาพผู้หญิงรุ่งทิพย์ จุ่นน้อย2020-04-10 04:04:35ดูข้อมูล
98การพัฒนาระบบการลงบันทึกและทวนซ้าเพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันการแพ้ยาซ้า คลินิกสุขภาพผู้หญิงงานส่งเสริมสุขภาพผู้หญิงณฐวรรณ ฤทธิ์เทพ2020-04-10 04:04:34ดูข้อมูล
99พัฒนาสื่อการตรวจภายในหญิงตั้งครรภ์ตามมาตรฐานบริการฝากครรภ์งานส่งเสริมสุขภาพผู้หญิงฐิรัชษ์ญา วิเชียรรัตน์2020-04-10 04:04:33ดูข้อมูล
100ใบนำทางเพื่อแม่ลูกสุขภาพดีงานฝากครรภ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์งานส่งเสริมสุขภาพผู้หญิงสาริศา สืบจากดี2020-04-10 04:04:33ดูข้อมูล
101ผู้หญิงใส่ใจสุขภาพรอบรู้ภัยมะเร็งเต้านม งานนรีเวช โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์งานส่งเสริมสุขภาพผู้หญิงนริศา ทิมศิลป์2020-04-10 04:04:31ดูข้อมูล
102การใช้ Application Pregnancy wheel เพื่อลดความผิดพลาดในการคำนวณอายุครรภ์งานส่งเสริมสุขภาพผู้หญิงสุริยา เครนส์2020-04-10 04:04:30ดูข้อมูล
103การพัฒนาบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book ศอ.3กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคนธนวัชร์ อังรัตสกุล2020-04-09 10:04:26ดูข้อมูล
104เครื่องประมวลผลภาวะโภชนาการอัจฉริยะ : Smart kids Scale Innovationกลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคนเอกลักษณ์ ชินคา2020-04-09 10:04:26ดูข้อมูล
105พัฒนาระบบแสดงข้อมูลบทความ และข้อมูลข่าวสารของราชการ ศอ.3กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคนประสิทธิ์ อภิรมานนท์2020-04-09 10:04:25ดูข้อมูล
106การพัฒนาการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และดูผลผ่านโทรศัพท์มือถือ และดูผลผ่านโทรศัพท์มือถือกลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคนพิมพ์วลัญช์ พรมสุรินทร์2020-04-09 10:04:25ดูข้อมูล
107พัฒนาระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการรายบุคคลผ่านโปรแกรม KPI Reportกลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคนณิชาภัทร วัดบุญเลี้ยง2020-04-09 10:04:24ดูข้อมูล
108การพัฒนาระบบการตอบกลับการแก้ไขข้อร้องเรียนกลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคนนัยน์ปพร หัวดง2020-04-09 10:04:23ดูข้อมูล
109การพัฒนาระบบการให้บริการดูแลบารุงรักษาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงกลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคนกมลกาญจน์ คุ้มชู2020-04-09 10:04:20ดูข้อมูล
110แนวทางการพัฒนาผู้นิเทศงานและตรวจราชการ (Smart Supervisor)กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคนมณฑวรรณ ยุชังกูล2020-04-09 10:04:19ดูข้อมูล
111การพัฒนาระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากระดับองค์กรสู่ระดับบุคคลกลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคนอนงค์ รุ่งรัตน์2020-04-09 10:04:19ดูข้อมูล
112ผลของ Score chart พิชิต office Syndromeงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสุนันทา โพธิพล2020-04-09 10:04:15ดูข้อมูล
113รูปแบบการให้บริการคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยใบสั่งสุขภาพ “Short Class By MR. ABC”งานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพมานพ ศรีชมภู2020-04-09 10:04:14ดูข้อมูล
114รูปแบบการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ สูงวัย อย่างไรให้ “SMART”งานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพพัชรี เพชรประดิษฐ์2020-04-09 10:04:13ดูข้อมูล
115รูปแบบการพัฒนาศักยภาพ อสม. ต่อการใช้เกลือเสริมไอโอดีนในครัวเรือนงานวัยทำงานอุดมศักดิ์ แก้วบังเกิด2020-04-09 10:04:11ดูข้อมูล
116การขับเคลื่อนกิจกรรมทางกายด้วยก้าวท้าใจในเขตสุขภาพที่ 3งานวัยทำงานนันทินี อุทัยวรรณ์2020-04-09 10:04:10ดูข้อมูล
117การเปรียบเทียบผลของการใช้กระบวนการเสริมพลังต่อภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนกลุ่มวัยเรียนกับกลุ่มวัยรุ่นที่มีภาวะโภชนาการเกิน กลุ่มวัยเรียนกับกลุ่มวัยรุ่นที่มีภาวะโภชนาการเกินงานวัยทำงานพิชชากานต์ วิเชียรกัลยารัตน์2020-04-09 10:04:08ดูข้อมูล
118Save Life By 5 Momentงานเด็กป่วยพิมลพรรณ ธนสารอนุสรณ์2020-04-08 12:04:08ดูข้อมูล
119แนวทางปฏิบัติการดูแลและติดตามผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยา งานเด็กป่วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3งานเด็กป่วยจารุวรรณ คำวงค์2020-04-08 12:04:06ดูข้อมูล
120ความตระหนักรู้เรื่องโรคอุจจาระร่วง และ พฤติกรรมการป้องกันโรคอุจจาระร่วงของผู้ดูแลเด็กในช่วงอายุ 0 – 5 ปี งานเด็กป่วยวรรณิษา น้อยเมือง2020-04-08 12:04:04ดูข้อมูล
121ประสิทธิผลของโปรแกรมการเพิ่มความรอบรู้ของผู้ปกครองในการล้างจมูกงานเด็กป่วยธนาพร กิตติเสนีย์2020-04-08 12:04:03ดูข้อมูล
122นวัตกรรม “ก้ามปูเก็บ SET พ่นยา”งานเด็กป่วยพิชญากร ดินเมืองชน2020-04-08 11:04:59ดูข้อมูล
123อุบัติการณ์ จำนวนวันนอน และการระบาดของการติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร งานเด็กป่วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์งานเด็กป่วยดวงพร รัตนเจียมรังษี2020-04-08 11:04:58ดูข้อมูล
124การพัฒนาแนวทางการเฝ้าระวังความคลาดเคลื่อนในการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำงานเด็กป่วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ งานเด็กป่วยจิราภา สมุทธารักษ์2020-04-08 11:04:56ดูข้อมูล
125ประสิทธิผลและความพึงพอใจของการใช้ “จุกเขียวมหัศจรรย์” (Green - MU-tip) ดูดระบายน้ำมูกในโพรงจมูกงานเด็กป่วยอรสา แก้วทอง2020-04-08 11:04:54ดูข้อมูล
126การลดความคลาดเคลื่อนทางยาโดยการใช้ใบ MAR เปรียบเทียบกับการใช้ Card ยางานเด็กป่วยสุภัทรา สังข์เงิน2020-04-08 11:04:52ดูข้อมูล
127อุบัติการณ์และจำนวนวันนอนของผู้ป่วยเด็กที่มีการติดเชื้อเฉียบพลันของระบบหายใจ งานเด็กป่วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์งานเด็กป่วยนิตยา ธงชัย2020-04-08 11:04:50ดูข้อมูล
128ความตระหนักรู้และการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ของผู้ดูแลเด็ก แผนกเด็กป่วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์งานเด็กป่วยนลัทพร พรมพินิจ2020-04-08 11:04:43ดูข้อมูล
129การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและป้องกันการแพ้ยาชา งานเด็กป่วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์งานเด็กป่วยวิไลวรรณ สุรารักษ์2020-04-08 11:04:41ดูข้อมูล
130การจัดลำดับความสำคัญของปัญหาโดยใช้ Risk Matrixงานเด็กป่วยกัญญาภัทร กระสินธุ์2020-04-08 11:04:40ดูข้อมูล
131การพัฒนาแนวทางการเฝ้าระวังความคลาดเคลื่อนในการให้ยาที่มีความเสี่ยงสูงงานเด็กป่วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์งานเด็กป่วยดวงใจ มาละเงิน2020-04-08 11:04:36ดูข้อมูล
132อุบัติการณ์และจานวนวันนอนที่พบบ่อย 5 อันดับโรคที่เข้ารับบริการ งานเด็กป่วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์งานเด็กป่วยภัชรินพร แจ่มฟ้า2020-04-08 09:04:53ดูข้อมูล
133การเฝ้าระวังความคลาดเคลื่อนในการให้ยาของบุคลากร งานเด็กป่วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์งานเด็กป่วยวรางคณา สิทธิเกษร2020-04-08 09:04:52ดูข้อมูล
134การใช้คู่มือการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ของผู้เลี้ยงดูหลักในเขตสุขภาพที่ 3งานสถานรับเลี้ยงและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยศัสยมน ตุลยศุกร์สิริ 2020-04-08 09:04:49ดูข้อมูล
135การดำเนินงานพัฒนามาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospitalของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2562 งานอนามัยชุมชนนพวรรณ ศรีชมภู 2020-04-08 09:04:47ดูข้อมูล
136ประสิทธิผลการทำอัลตร้าซาวด์บำบัดที่มีผลต่อการไหลของน้ำนมในหญิงให้นมบุตรที่มีภาวะท่อน้ำนมอุดตันงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพพิมลพร อันยงค์ 2020-04-08 09:04:36ดูข้อมูล
137ความรอบรู้การดูแลสุขภาพเด็กอายุ 0-5 ปี ของผู้ปกครองที่มารับบริการแผนกเด็กป่วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์งานเด็กป่วยวรกานต์ วิญญกูล2020-04-08 09:04:35ดูข้อมูล
138การสังเคราะห์ความรู้กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็กทพ.ก้องเกียรติ เติมเกษมศานต์2020-04-07 12:04:32ดูข้อมูล
139การประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา การป้องกันผลกระทบจากการก าจัดสิ่งปฏิกูลชุมชนจังหวัดก าแพงเพชรกลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมชำนาญ ม่วงแดง2020-04-07 12:04:30ดูข้อมูล
140การพัฒนามาตรฐานอาหารริมบาทวิถีคามเกณฑ์อาหารสะอาดรสชาติอร่อย กรมอนามัย กรณีศึกษา พื้นที่การท่องเที่ยวตลาด นวัตวิถี จังหวัดนครสวรรค์กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมจุไรรัตน์ ชำนาญไพร2020-04-07 12:04:27ดูข้อมูล
141ภาวะสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในพระสงฆ์ เขตสุขภาพที่ 3 กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุอนุช สีนารอด2020-04-07 12:04:21ดูข้อมูล
142การศึกษาผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ เขตสุขภาพที่ 3กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นไพรินทร์ เถื่อนวรรณา 2020-04-07 12:04:15ดูข้อมูล
143สถานการณ์คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2562กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมฐิรัศท์ชา รอดตัว2020-04-07 12:04:12ดูข้อมูล
144สถานการณ์การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเองของสตรีไทย ในเขตสุขภาพที่ 3กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานณพิชญา งดงามทวีสุข 2020-04-07 12:04:09ดูข้อมูล