...

ติดต่อเรา


ลงทะเบียนผลงานวิจัย

Showing 1-17 of 17 items.
#ชื่อผลงานวิจัยวันที่เผยแพร่ 
   
1ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 04-06-2020
2 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะสมองเสื่อมในชมรมผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 3 04-06-2020
3การศึกษาประสิทธิผลการใช้ถุงตวงเลือดของเจ้าหน้าที่ห้องคลอดโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 324-06-2020
4ศูนย์จัดเก็บรายได้ โรงพยาบาลตาคลี15-07-2020
5ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยในเขตสุขภาพที่ ๓16-07-2020
6การพัฒนาแนวทางปฏิบัติการเจาะเลือดเพาะเชื้อ งานแผนกเด็กป่วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 16-07-2020
7การพัฒนาโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม สู่การจัดการชุมชนเข้มแข็ง ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย16-07-2020
8ปัจจัยที่มีผลต่อการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเองของสตรีไทย ในเขตสุขภาพที่ 317-08-2020
9ศึกษาประสิทธิผลของแนวทางการสอนบีบเก็บน้ำนมในมารดาที่ทารกป่วย01-09-2020
10การศึกษาอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยา ในกระบวนการ การให้ยาของพยาบาลที่ ปฏิบัติงานในงานเด็กป่วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์07-10-2020
11ความสัมพันธ์ของการรับรู้บรรยากาศองค์กร และความผูกพันต่อองค์กร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์08-10-2020
12การศึกษาการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยขบวนการอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ เขตสุขภาพที่ 309-11-2020
13ผลของการใช้ผ้าโอบรัดเด็ก fixable wrap ขณะพ่นยาละอองฝอย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์23-11-2020
14ปัจจัยทำนายภาวะสุขภาพของทารกแรกเกิดในเขตสุขภาพที่ 323-11-2020
15ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 324-12-2020
16การประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา การป้องกันผลกระทบจากการกำจัดสิ่งปฏิกูลชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร19-01-2021
17การศึกษาความชุกของธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์ในเขตตรวจสุขภาพที่ 321-01-2021