...

ติดต่อเรา


ลงทะเบียนผลงานวิจัย

Showing 1-20 of 22 items.
#ชื่อผลงานวิจัยวันที่เผยแพร่ 
   
1ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 04-06-2020
2 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะสมองเสื่อมในชมรมผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 3 04-06-2020
3การศึกษาประสิทธิผลการใช้ถุงตวงเลือดของเจ้าหน้าที่ห้องคลอดโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 324-06-2020
4ศูนย์จัดเก็บรายได้ โรงพยาบาลตาคลี15-07-2020
5การพัฒนาแนวทางปฏิบัติการเจาะเลือดเพาะเชื้อ งานแผนกเด็กป่วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 16-07-2020
6การพัฒนาโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม สู่การจัดการชุมชนเข้มแข็ง ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย16-07-2020
7การศึกษาการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยขบวนการอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ เขตสุขภาพที่ 309-11-2020
8ปัจจัยทำนายภาวะสุขภาพของทารกแรกเกิดในเขตสุขภาพที่ 323-11-2020
9ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 324-12-2020
10การประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา การป้องกันผลกระทบจากการกำจัดสิ่งปฏิกูลชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร19-01-2021
11การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยในเขตสุขภาพที่ 310-03-2021
12ความสัมพันธ์ของการรับรู้บรรยากาศองค์กร และความผูกพันต่อองค์กร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์10-03-2021
13ภาวะสุขภาพและระดับความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในพระสงฆ์ เขตสุขภาพที่ 310-03-2021
14ผลของการใช้ผ้าโอบรัดเด็ก Fixable wrap ขณะพ่นยาละอองฝอย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 23-03-2021
15การศึกษาอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยา ในกระบวนการ การให้ยาของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในงานเด็กป่วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 20-04-2021
16ศึกษาประสิทธิผลของแนวทางการสอนบีบเก็บน้ำนมในมารดาที่ทารกป่วย 22-04-2021
17การศึกษาแนวโน้มภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในเขตสุขภาพที่ ๓26-04-2021
18พฤติกรรมพึงประสงค์และภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 329-04-2021
19ความรอบรู้การดูแลสุขภาพเด็กอายุ 0-5 ปี ของผู้ปกครอง ที่มารับบริการแผนกเด็กป่วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์29-04-2021
20การศึกษาความชุกของธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์ในเขตตรวจสุขภาพที่ 305-05-2021