...

ติดต่อเรา


ลงทะเบียนผลงานวิจัย

Showing 1-12 of 12 items.
#ชื่อผลงานวิจัยวันที่เผยแพร่ 
   
1ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 04-06-2020
2 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะสมองเสื่อมในชมรมผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 3 04-06-2020
3การศึกษาประสิทธิผลการใช้ถุงตวงเลือดของเจ้าหน้าที่ห้องคลอดโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 324-06-2020
4ศูนย์จัดเก็บรายได้ โรงพยาบาลตาคลี15-07-2020
5ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยในเขตสุขภาพที่ ๓16-07-2020
6การพัฒนาแนวทางปฏิบัติการเจาะเลือดเพาะเชื้อ งานแผนกเด็กป่วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 16-07-2020
7การประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา การป้องกันผลกระทบจากการกำจัดสิ่งปฏิกูลชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร 16-07-2020
8การพัฒนาโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม สู่การจัดการชุมชนเข้มแข็ง ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย16-07-2020
9ปัจจัยที่มีผลต่อการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเองของสตรีไทย ในเขตสุขภาพที่ 317-08-2020
10ศึกษาประสิทธิผลของแนวทางการสอนบีบเก็บน้ำนมในมารดาที่ทารกป่วย01-09-2020
11การศึกษาอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยา ในกระบวนการ การให้ยาของพยาบาลที่ ปฏิบัติงานในงานเด็กป่วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์07-10-2020
12ความสัมพันธ์ของการรับรู้บรรยากาศองค์กร และความผูกพันต่อองค์กร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์08-10-2020