...

ติดต่อเรา


ลงทะเบียนผลงานวิจัย

Showing 1-20 of 22 items.
#ชื่อผลงานวิจัยวันที่เผยแพร่ 
   
1ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 04-06-2020
2 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะสมองเสื่อมในชมรมผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 3 04-06-2020
3การศึกษาประสิทธิผลการใช้ถุงตวงเลือดของเจ้าหน้าที่ห้องคลอดโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 324-06-2020
4ศูนย์จัดเก็บรายได้ โรงพยาบาลตาคลี15-07-2020
5การพัฒนาแนวทางปฏิบัติการเจาะเลือดเพาะเชื้อ งานแผนกเด็กป่วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 16-07-2020
6การพัฒนาโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม สู่การจัดการชุมชนเข้มแข็ง ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย16-07-2020
7ปัจจัยที่มีผลต่อการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเองของสตรีไทย ในเขตสุขภาพที่ 317-08-2020
8ศึกษาประสิทธิผลของแนวทางการสอนบีบเก็บน้ำนมในมารดาที่ทารกป่วย01-09-2020
9การศึกษาอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยา ในกระบวนการ การให้ยาของพยาบาลที่ ปฏิบัติงานในงานเด็กป่วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์07-10-2020
10การศึกษาการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยขบวนการอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ เขตสุขภาพที่ 309-11-2020
11ปัจจัยทำนายภาวะสุขภาพของทารกแรกเกิดในเขตสุขภาพที่ 323-11-2020
12ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 324-12-2020
13การประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา การป้องกันผลกระทบจากการกำจัดสิ่งปฏิกูลชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร19-01-2021
14การศึกษาความชุกของธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์ในเขตตรวจสุขภาพที่ 321-01-2021
15การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยในเขตสุขภาพที่ 310-03-2021
16ความสัมพันธ์ของการรับรู้บรรยากาศองค์กร และความผูกพันต่อองค์กร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์10-03-2021
17ภาวะสุขภาพและระดับความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในพระสงฆ์ เขตสุขภาพที่ 310-03-2021
18ผลของการใช้ผ้าโอบรัดเด็ก Fixable wrap ขณะพ่นยาละอองฝอย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 23-03-2021
19การศึกษาแนวโน้มภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในเขตสุขภาพที่ ๓05-04-2021
20การศึกษาอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยา ในกระบวนการ การให้ยาของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในงานเด็กป่วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 19-04-2020