...

ติดต่อเรา


ลงทะเบียนผลงานวิจัย

Showing 1-20 of 21 items.
#ชื่อผลงานวิจัยวันที่เผยแพร่ 
   
1การศึกษาประสิทธิผลการใช้ถุงตวงเลือดของเจ้าหน้าที่ห้องคลอดโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 324-06-2020
2การพัฒนาแนวทางปฏิบัติการเจาะเลือดเพาะเชื้อ งานแผนกเด็กป่วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 16-07-2020
3การพัฒนาโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม สู่การจัดการชุมชนเข้มแข็ง ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย16-07-2020
4ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 324-12-2020
5การประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา การป้องกันผลกระทบจากการกำจัดสิ่งปฏิกูลชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร19-01-2021
6ความสัมพันธ์ของการรับรู้บรรยากาศองค์กร และความผูกพันต่อองค์กร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์10-03-2021
7ภาวะสุขภาพและระดับความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในพระสงฆ์ เขตสุขภาพที่ 310-03-2021
8ผลของการใช้ผ้าโอบรัดเด็ก Fixable wrap ขณะพ่นยาละอองฝอย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 23-03-2021
9การศึกษาอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยา ในกระบวนการ การให้ยาของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในงานเด็กป่วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 20-04-2021
10ศึกษาประสิทธิผลของแนวทางการสอนบีบเก็บน้ำนมในมารดาที่ทารกป่วย 22-04-2021
11การศึกษาแนวโน้มภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในเขตสุขภาพที่ ๓26-04-2021
12พฤติกรรมพึงประสงค์และภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 329-04-2021
13ความรอบรู้การดูแลสุขภาพเด็กอายุ 0-5 ปี ของผู้ปกครอง ที่มารับบริการแผนกเด็กป่วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์29-04-2021
14การศึกษาความชุกของธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์ในเขตตรวจสุขภาพที่ 305-05-2021
15ศูนย์จัดเก็บรายได้ โรงพยาบาลตาคลี07-06-2021
16ปัจจัยที่มีผลต่อการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเองของสตรีไทย ในเขตสุขภาพที่ 310-06-2021
17คู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์อนามัยที่ ๓นครสวรรค์17-06-2021
18การพัฒนามาตรการชุมชนลดเค็มลดโรคโดยชุมชนมีส่วนร่วม08-07-2021
19การพัฒนาสุขลักษณะตลาดประเภทที่ 2 ตามกฎกระทรวงและ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เขตสุขภาพที่ 3 กรณีศึกษาจังหวัดพิจิตร08-07-2021
20ปัจจัยทำนายภาวะสุขภาพของทารกแรกเกิดในเขตสุขภาพที่ 327-07-2021