รายการตัวชี้วัด
# ชื่อตัวชี้วัด ผลงานทั้งหมด โหลดไฟล์ผลงาน
11.1 อัตราส่วนการตายมารดาไทยดูข้อมูล
21.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัยดูข้อมูล
31.3 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน ดูข้อมูล
41.4 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan ดูข้อมูล
51.5 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospitalดูข้อมูล
62.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน ดูข้อมูล
72.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุขดูข้อมูล
8มิติที่ 1 บุคลากรในองค์กรมีสุขภาพดี (Happy Body)ดูข้อมูล
9มิติที่ 2 การจัดการข้อมูลและความรู้ (Data Management & Knowledge Management)ดูข้อมูล
10มิติที่ 3 ความผูกพันต่อองค์กรดูข้อมูล
112.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ดูข้อมูล
122.4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยก้าวสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA 2558/PMQA 4.0 ดูข้อมูล
132.5 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการหน่วยงาน ดูข้อมูล
141.28 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการสถานการณ์ COVID-19ดูข้อมูล