รายการตัวชี้วัด
# ชื่อตัวชี้วัด ผลงานทั้งหมด โหลดไฟล์ผลงาน
11.1 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัยดูข้อมูล
21.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่นดูข้อมูล
31.3 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงานดูข้อมูล
41.4 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุดูข้อมูล
51.5 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัย สิ่งแวดล้อมดูข้อมูล
62.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน ดูข้อมูล
72.1.2 ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงานดูข้อมูล
82.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพดูข้อมูล
92.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณดูข้อมูล
102.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)ดูข้อมูล
112.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมายดูข้อมูล